Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Onderstaande voorwaarden van de Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn (VUAR) zijn van toepassing op alle activiteiten (cursussen, lezingen, workshops en/of excursies).

2. Inschrijving en Betaling

Inschrijving geschiedt via de website of schriftelijk. Met het inschrijven verplicht u zich tot betaling van het volledige deelnamegeld bij doorgaan van de cursus. Er kan op verschillende manieren worden betaald, nl.:

  1. Door machtiging tot automatische incasso bij inschrijving via de website of op het inschrijfformulier;
  2. Door contante betaling bij inlevering van het inschrijfformulier op het kantoor van de Volksuniversiteit (zie voor adres en openingstijden de home page).

Bij automatische incasso wordt het deelnamegeld bij doorgaan van de activiteit zo snel als mogelijk van de rekening afgeboekt. Deelnemers krijgen uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit bericht over het al dan niet doorgaan ervan.
Deelnemers aan activiteiten waarvan het deelnamebedrag € 100,-- of meer bedraagt kunnen desgewenst dit bedrag uitsluitend middels automatische incasso in termijnen betalen. Zij dienen daartoe na inschrijving contact op te nemen met de administratie (tel. 0172 49 20 04; e-mail: info@vuar.nl). 

3. Annuleren

U schrijft in omdat de activiteit u leuk lijkt, maar toch kan er iets gebeuren, waardoor u uw inschrijving moet annuleren. Als u eerder dan twee weken voor aanvang van de cursus annuleert, betaalt u € 10,- administratiekosten. Annuleert u later dan bent u het volledige deelnemersgeld verschuldigd. 

4. Cursusinformatie

De VUAR verzorgt de cursus, workshop, lezing of excursie aan haar deelnemers op de wijze, zoals omschreven in het programma. Alle door de VUAR gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data kunnen door de VUAR worden aangepast of nieuwe activiteiten kunnen worden toegevoegd.De actuele informatie staat op de website. Het bestuur behoudt zich het recht voor om, indien daarvoor gegronde redenen zijn, een bepaalde activiteit door een andere docent te laten geven dan in het programma vermeld.

5. Doorgaan / annuleren van activiteiten

Activiteiten gaan door bij voldoende inschrijvingen. Wordt het gestelde minimum aantal deelnemers niet bereikt dan heeft de VUAR het recht de activiteit te annuleren. Bij annulering door de VUAR wordt het deelnemersgeld, voor zover reeds betaald, teruggestort. Deelnemers worden hierover uiterlijk een week voor de geplande aanvang van de activiteit geinformeeerd. 

6. Boeken en lesmateriaal

Boeken en lesmateriaal worden door de deelnemer aangeschaft en zijn voor eigen rekening van de deelnemer tenzij anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die bij de activiteiten staan vermeld, moeten met de docent worden verrekend. De VUAR is niet verantwoordelijk voor de kosten van aangeschafte boeken, lesmateriaal of materialen als blijkt dat een activiteit niet door kan gaan. 

7. Ziekte en verhindering

Als een deelnemer door omstandigheden een les niet kan volgen, dient deze de docent hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. In dergelijke geval- len vindt geen restitutie van deelnemersgeld plaats. Wanneer een les niet door kan gaan vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt de deelnemer daarvan via e-mail dan wel telefonisch of schriftelijk bericht. In overleg met de docent en de deelnemers wordt zo mogelijk een vervangende datum gezocht. 

8. Aansprakelijkheid

Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens activiteiten die door de VUAR zijn georganiseerd. 

9. Evaluatie

Na afloop van de activiteit (en bij sommige cursussen ook tussentijds) bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen waarin de deelnemer opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kan vermelden. Een dergelijk evaluatieformulier wordt aan alle deelnemers automatisch via e-mail toegestuurd. 

10. Privacy Statement

De persoonsgegevens, zoals door de deelnemers aan de VUAR doorgegeven, worden door de VUAR opgeslagen in het deelnemersbestand. De VUAR verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding en afhandeling voor de cursus(sen), lezing(en), workshop(s) of excursies, voor het onderhouden van de relatie en om de deelnemers op de hoogte te houden van (wijzigingen in) het activiteitenaanbod. Ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in een Privacy Statement. Dit statement staat op de website of is op te vragen bij de administratie van de VUAR. 

11. Klachten

Deelnemers dienen eventuele klachten bij voorkeur direct aan de desbetreffende docent voor te leggen zodat zij zo mogelijk in goed onderling overleg tot een oplossing komen. Komen partijen niet tot overeenstemming dan kan de deelnemer schriftelijk een klacht indienen volgens de Klachtenregeling. Deze regeling staat op de website maar is ook op te vragen bij de administratie van de VUAR. 

12. Onvoorzien

In gevallen die niet zijn voorzien in deze deelnamevoorwaarden beslist het bestuur.