Privacy Reglement


Artikel 1.    Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Stichting Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn (VUAR) verwerkt de door cursisten verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en neemt daarbij de volgende regels in acht.

Artikel  2.    Begrippen

Bestuur:         het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn;
Persoonsgegevens:   gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon;
Persoonsdossier:  

het geheel van schriftelijke of anderszins vastgelegde informatie met betrekking tot  een persoon die deel uitmaakt van één van de categorieën, genoemd in artikel 4 van deze regeling;

Bestand:   de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de categorieën van personen, genoemd in artikel 4. van deze regeling;
Betrokkene:   de persoon van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
Derde:   een ieder die niet behoort tot de organisatie van de VUAR zoals omschreven in artikel  7.1 van deze regeling met uitzondering van de betrokkene.

Artikel 3.    Doeleinden van gegevensverzameling

 • Via het bestand worden al die gegevens verzameld die noodzakelijk zijn om cursisten in te schrijven en in staat te stellen de cursus(sen),lezing(en), workshop(s) en excursies te volgen, om de relatie met de cursist te onderhouden en om de cursist te informeren over lezing(en), workshop(s) en excursies te volgen, om de relatie met de cursist te onderhouden en om de cursist te informeren over(wijzigingen in) het cursusprogramma. Ook kunnen de persoonsgegevens gebruikt worden voor het maken van anonieme statistische analyses
 • De Volksuniversiteit Alphen aan den Rijn gebruikt uitsluitend functionele cookies om het inschrijven mogelijk te maken. Andere doelen hebben deze cookies niet en andere cookies worden er niet gebruikt.

Artikel 4.    Categorieën van personen, opgenomen in het bestand 

 • Het bestand bevat uitsluitend gegevens over (oud-) cursisten en personen die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor het cursusaanbod van de VUAR.

Artikel 5.    In het bestand opgenomen persoonsgegevens

Het bestand bevat uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

         -  Achternaam, voornaam en voorletters;   
   - Adres, postcode en woonplaats;
   - Telefoonnummer(s); E-mail-adres;
   - Geslacht;
   - Geboortedatum;
   - IBAN-rekeningnummer.

De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door betrokkene zelf of na machtiging door betrokkene.

Artikel 6.    Verantwoordelijkheid voor het bestand

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van het bestand, overeenkomstig het in deze regeling bepaalde.
 • Het bestuur ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels en draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bestand, tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 7.    Toegang tot het bestand

 • Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden de bestuursleden van de VUAR en de door het bestuur daartoe aangewezen medewerkers van de VUAR.
 • Toegang tot het bestand kan uitsluitend worden verkregen door middel van de persoonlijk toegekende toegangscodes aan de onder 7.1. genoemde personen.

Artikel 8.    Gebruik van het bestand

 • Het bestand wordt uitsluitend in opdracht van het bestuur en de door deze aangewezen medewerkers gebruikt ten behoeve van de in artikel 3 omschreven doeleinden.

Artikel 9.    Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uit het bestand worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derden tenzij:

          - dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
   - dit geschiedt met toestemming van betrokkene;
   - instanties met een publiekrechtelijke taak hierom verzoeken.


Artikel 10.    Bewaring en vernietiging van persoonsgegevens

 • Indien er gedurende een periode van 7 jaren geen contact is geweest tussen de betrokkene en de VUAR worden de persoonsgegevens vernietigd, zulks ingevolge wettelijke bepalingen.

Artikel 11.    Recht op inzicht in verwerking, inzage en afschrift

 • De betrokkene of een door betrokkene schriftelijk gemachtigde kan zich schriftelijk tot het bestuur van de VUAR wenden  met het  verzoek om inzage  in de geregistreerde gegevens.
 • De VUAR geeft binnen 4 weken na indiening van het verzoek inzage in het bestand, uitsluitend  voor zover het betreft de gegevens die betrekking hebben op betrokkene. Desgewenst wordt een afschrift van de gevraagde gegevens ter beschikking gesteld.

Artikel 12.    Correctierecht

 • Betrokkene of een door betrokkene schriftelijk gemachtigde heeft het recht om verbetering, verwijdering, aanvulling of afscherming te vragen van de gegevens die over betrokkene zijn opgenomen in het bestand indien hij / zij van oordeel is dat de  opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doeleinden van de gegevensverwerking als bedoeld in Artikel 3, niet ter zake doende dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen of niet verwijderd.
 • Een verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur van de VUAR en bevat de aan te brengen wijzigingen.
 • De beslissing van het bestuur van de VUAR op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek meegedeeld. Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.
 • Het bestuur van de VUAR draagt er zorg voor dat een beslissing tot aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Artikel 13.    Beroep

 • Indien het bestuur van de VUAR weigert aan een verzoek om inzicht, afschrift, aanvulling of correctie te voldoen kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking zich tot de juridisch aangewezen arrondissementsrechtbank wenden met een schriftelijk verzoek het bestuur van de VUAR te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen dan wel zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn / haar geschil met de verantwoordelijke.

Artikel 14.    Wijziging van het Privacy Statement

 • De tekst van dit privacy statement kan  door het bestuur van  de VUAR  worden gewijzigd.  De tekst van dit Privacy Statement staat ook op de website vermeld.